← zpět na seznam článků

Problematika zpracování věcných břemen

14.01.2011 | Ing. Martina Rudišarová

Věcné břemeno k nemovitosti je právo užívání části nebo celé nemovitosti osobou (fyzickou i právnickou), která není vlastníkem nemovitosti. Věcné břemeno může být vázáno k nemovitosti a je trvale s nemovitostí spjato. Dále se věcné břemeno může vázat na osobu a zaniká se smrtí této osoby.

Věcné břemeno

Věcné břemeno k nemovitosti je právo užívání části nebo celé nemovitosti osobou (fyzickou i právnickou), která není vlastníkem nemovitosti.

Věcné břemeno může být vázáno k nemovitosti a je trvale s nemovitostí spjato. Dále se věcné břemeno může vázat na osobu a zaniká se smrtí této osoby. Trvání věcného břemene však může být v obou případech omezeno smlouvou, kterou věcné břemeno vzniká.

Zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

Pro uplatnění věcných břemen k částím nemovitostí je nutné vypracovat geometrický plán, který je nedílnou součástí smlouvy dvou a více účastníků. Pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí je nutné podat návrh na vklad s doloženými smlouvami a přiloženým geometrickým plánem.

Tvorba geometrických plánů

K tvorbě geometrických plánů je nutné podrobné zaměření okolní situace a zaměření přesně vymezeného věcného břemene. Pokud se jedná o jakákoliv vedení (elektrické, telefonní, plynové…), u nichž je většinou šířka věcného břemene dána směrnicemi subjektu, který danou síť spravuje, postačí zaměření osy vedení a vymezení věcného břemene je dopočítáno od osy vedení.

Vytváření geometrických plánů se liší podle mapového podkladu v dané lokalitě: mapy stabilního katastru (1:2880), mapy ZMVM (1:5000, 1:2000, 1:1000), DKM a KM-D.

Mapy stabilního katastru

Nejdůležitější částí při tvorbě geometrického plánu v mapě 1:2880 je umístění rastru mapy KN podle nového zaměření a bodů ze záznamů podrobného měření změn(ZPMZ) již evidovaných v katastru nemovitostí. Hranice parcel dotčené věcným břemenem jsou pak určeny a zobrazeny buď body ze zaměření nebo body z existujících ZPMZ(vytyčení hranic, dělení pozemků…) nebo jsou získány překreslením umístěného rastru mapy. Po získání obrazu mapy je patrné, do kterých parcel břemeno zasahuje a jeho rozsah lze upravit. Tato úprava se provádí především u věcných břemen vedení, u kterých je zaměřena pouze osa.

Mapy ZMVM

U map ZMVM je tvorba zjednodušena tím, že rastr mapového podkladu je již umístěn, ale zobrazení hranic dotčených věcným břemenem je stejné jako u map 1:2880.

Mapy DKM a KM-D

U map DKM je tvorba geometrických plánů nejjednodušší, jelikož mapa je digitálně zobrazena na základě přímého měření a je v systému JTSK. Nejsnazší situace nastává tehdy, je-li digitální katastrální mapa určena body s kódem kvality 3.

U map KM-D by se zdálo, že situace je obdobná jako u map DKM, poněvadž mapa je také digitálně zobrazena a v systému JTSK, ovšem celá mapa není určena z přímého měření. Obraz neurčených hranic(hranice nebyly nikdy zaměřeny, ani vytyčeny) je opět překreslen z umístěných rastrů předchozích map. Poté dochází k problematice zobrazených hranic s lomovými body s kódem kvality 8, které neodpovídají zaměřeným hranicím v terénu. Pak zaměřené osy vedení položené v ulicích zasahují v digitální mapě do parcelací a jediným řešením je následné vytyčení nebo zaměření hranic pozemků v terénu a souhlasné prohlášení všech dotčených vlastníků, což vede ke zpřesnění hranice a jejímu možnému posunu. To všechno ale práci především zpomaluje.


Zaujala Vás některá z našich služeb?


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat
na telefonu 777-272-854, e-mailu info@foltanek.cz,

nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme:

Příjem zakázek


Volejte kdykoliv: 777-272-854

.. nebo nám zanechte kontakt
a my se Vám co nejdříve ozveme!
Copyright © 1998-2020, Foltánek s.r.o | admin | spřátelené odkazy