Katastr nemovitostí: Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí a je nedílnou součástí příslušné listiny (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, atd.). Geometrický plán vyhotoví úředně oprávněný geodet, popř. geodetická kancelář nabízející geodetické práce.

Existují následující druhy geometrického plánu:

Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy

Jedná se o zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro nové stavby a zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro stávající stavby, u kterých se v průběhu stavby změnil obvod půdorysu. Tento geometrický plán je nutné doložit při kolaudaci k úspěšnému vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ukázka geometrického plánu pro vyznačení novostavby
Geometrický plán pro vyznačení novostavby – ukázka vyhotovení

Geometrický plán pro rozdělení pozemku a geometrický plán pro změnu hranice pozemku

Před vyhotovením tohoto geometrického plánu je nutné získat od příslušného stavebního úřadu souhlasné vyjádření s dělením či změnou hranice pozemku. Návrh dělení či změnu hranice pozemku připravíme pro stavební úřad dle Vašich požadavků a teprve po získání souhlasu dojde k dokončení geometrického plánu. Jelikož chceme ušetřit Váš čas a peníze, doporučujeme nezpracovávat geometrický plán před vydáním souhlasu stavebního úřadu; a to především z důvodu možné změny v dělení pozemku, na základě doplňujících požadavků stavebního úřadu.

Při zápisu do katastru nemovitostí bude nedílnou součástí geometrického plánu souhlas s dělením pozemku vydaný stavebním úřadem.


Ukázka geometrického plánu pro rozdělení pozemku
Geometrický plán pro rozdělení pozemku – ukázka vyhotovení

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem

Jedná se o vytyčení vlastnické hranice pozemku zjednodušené evidence v terénu. Povinností geodeta je seznámit vlastníka vytyčovaného pozemku a všechny vlastníky sousedních pozemků s body vytyčeného pozemku. V případě, že s průběhem vytyčené hranice souhlasí objednatel i všichni vlastníci okolních pozemků, upřesněná výměra pozemku zjednodušené evidence se vypočte přímo ze souřadnic bodů realizovaných při vytyčování a tato upřesněná výměra se zapíše do geometrického plánu. V případě, že některý z vlastníků nesouhlasí s vytyčením, poznamená se tato skutečnost do vytyčovacího protokolu a v geometrickém plánu se zaeviduje výměra dřívější evidence neupřesněná přesným výpočtem výměry ze souřadnic vytyčených bodů. Po provedení zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí se parcela dřívější evidence, převážně pozemkového katastru, stane součástí stávající evidence katastru nemovitostí. Pro zápis tohoto geometrického plánu do katastru nemovitostí není třeba dokládat souhlas s dělením pozemku od místně příslušného stavebního úřadu.

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Situace, kdy je pro Vás vhodné použít tento geometrický plán:
Máte-li se sousedem společnou studnu na jeho pozemku a chcete mít legální přístup pro vodu na jeho pozemek.
Nemáte-li na svůj pozemek přístup z obecní komunikace a soused Vám oficiálně vymezí část jeho pozemku pro možnost chůze a jízdy přes jeho pozemek na Váš.
Požaduje-li po Vás správce vedení (voda, plyn, elektřina) zřízení věcného břemene na Vašem pozemku k opravě a údržbě zmíněného vedení, apod.

V geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene graficky vyjádříme právo, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného, na základě zaměření dle Vašich požadavků nebo dle zaměření vedení a požadavků šíře věcného břemene dle správce sítě.
Právo věcného břemene je spojeno s vlastnictvím nemovitosti, nebo patří určité osobě. Geometrický plán se vyhotovuje pouze v případě, má-li být věcné břemeno zřízeno na části pozemku. Je-li třeba věcným břemenem zatížit celý pozemek, postačí provést zápis do katastru nemovitostí formou smlouvy.

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo upřesněné hranice pozemku

Tento geometrický plán doporučujeme v případě, chcete-li vědět, kde máte svoje hranice pozemků a následně je definitivně upřesnit na nejvyšší přesnost evidovanou v katastru nemovitostí. Při zápisu do KN je jeho součástí souhlasné prohlášení vlastníků, v němž je jejich společný souhlas průběhu vytyčené vlastnické hranice pozemku stvrzen podpisy.

Ukázka geometrického plánu pro upřesnění vlastnické hraniceUkázka geometrického plánu pro upřesnění vlastnické hranice - příloha
Geometrický plán pro upřesnění vlastnické hranice – ukázka vyhotovení

Co dělat při žádosti o geometrický plán a jaký následuje postup?

  1. Kontaktujte nás e-mailem či telefonicky viz. kontakt
    Zašlete nám nejlépe mapku s vyznačením nové hranice a informaci o katastrálním území a dotčeném pozemku - parcelní číslo, vše lze zjistit nahttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/
  2. Na základě mapového podkladu v daném katastrálním území určíme postup prací a zašleme Vám či sdělíme cenovou nabídku. Následně provedete definitivní objednávku a my odstartujeme zpracování Vašeho zadání.

Zaujala Vás některá z našich služeb?


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat
na telefonu 777-272-854, e-mailu info@foltanek.cz,

nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme: